အမရင်းကိုစား

အမရင်းကိုစား with I posted a fake casting, I never thought it would work and surprise! I managed to penetrate a girl's throat hard (Emma Love)